We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more
Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi. / Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners' most common difficulties.

Senzelwe ukusiza abafundi ukwazi ukubhala nokukhuluma kahle nangobuchule ngolimi lokwengeza, lesi sichazamazwi esiphelele nesisebenziseka kalula sibheke ukuxazulula izinkinga ezivamile zabafundi. / Designed to enable learners to write and speak effectively and competently in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners' most common difficulties.

Features

  • Izingxoxo EZINTSHA zansukuzonke ezikusiza ukuthi ukhulume isiNgisi ngokuzethemba. / NEW everyday conversations help you use isiZulu confidently.
  • Thola amagama owafunayo kalula nangokushesha esichazamazwini sesiZulu nesiNgisi esehlukile. / Find the words you want easily and quickly like no other isiZulu/English dictionary.
  • Imisho eyizibonelo ikusiza ukuthi uhumushe ngendlela efanele. / Example sentences help you use the right translation.
  • Sikhombisa indela yangempela okusetshenziswa ngayo amagama. / Shows how words are really used.
  • Sinamagama amasha aqhamuka kuzo zonke izinhlelo zezifundo. / Includes new words from across the curriculum.
  • Kanye namakhasi evile ema-50 wokungezelelwe okuwusizo (indlela yokusebenzisa isichazamazwi sakho, imisebenzi nezimpendulo zayo, izincwadi eziyisibonelo, imidwebo, ulimi lwama-SMS nokunye). / Plus more than 50 pages of useful extras (how to use your dictionary, activities with answers, model letters, illustrations, SMS language a nd more

  • Oxford Bilingual School Dictionary: IsiZulu and English 2e Grade 4–9The specification in this catalogue, including without limitation price, format, extent, number of illustrations, and month of publication, was as accurate as possible at the time the catalogue was compiled. Due to contractual restrictions, we reserve the right not to supply certain territories.