We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more
Brand-new, quick and easy to use, the Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English gives real help to learners in speaking, reading and writing in an additional language.

Brand-new, quick and easy to use, the Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English gives real help to learners in speaking, reading and writing in an additional language.

Features

  • Amagama angundoqo asetyenziswa kwikharityhulam (kwiziBalo, kwiNzululwazi ngezeNtlalo, njl njl.) anika abafundi inkxaso ebalulekileyo, kwaye kusetyenziswa isiNgesi ukufunda ezinye izifundo / Key curriculum terms (from Maths, Social Sciences and other subjects) give vital support to learners using English to study other subjects
  • Izivakalisi eziyimizekelo zincedisa abafundi ukuba bafumane kwaye basebenzise inguqulelo echanekileyo nto leyo uninzi lwabafundi luyisokolayo / Example sentences help learners find and use the right translation something that many learners struggle with
  • Imiboniso ikuphembelela ngoko nangoko ukuqonda kubafundi / Illustrations boost learners'understanding instantly
  • Amabinzana akholelekayo ancedisa abafundi ekubeni bavakale betyibilika kwaye beziva bezithembile ngolwimi lwabo olongezelelweyo, kutsho kukhuthazeke nentabatho-nxaxheba yabo eklasini / Authentic phrases help learners to sound natural and feel confident in their additional language

  • Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa and English Grade 4-9The specification in this catalogue, including without limitation price, format, extent, number of illustrations, and month of publication, was as accurate as possible at the time the catalogue was compiled. Due to contractual restrictions, we reserve the right not to supply certain territories.